Museum trustee induction for Welsh museums / Cwrs cynefino i ymddiriedolwyr amgueddfeydd Cymru

Cyflwyniad hanfodol ac ymarferol i lywodraethu amgueddfeydd ac arferion gorau i ymddiriedolwyr newydd neu fel cwrs gloywi i lywodraethwyr presennol. Ariennir gan Lywodraeth Cymru.  

Mae’r cwrs yn cynnwys dau weithdy:  

 • Rhan 1 ar 20 Chwefror 2024 4yh – 6yh 
 • Rhan 2 ar 5 Mawrth 2024 4yh – 6yh 

Mae archebu unwaith yn cynnwys dwy ran y cwrs.  

Bydd y sesiynau hyn yn rhyngweithiol, yn atyniadol ac yn darparu technegau a dulliau defnyddiol i chi a’ch bwrdd eu defnyddio wrth wella llywodraethu eich amgueddfa.  

Maent hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio gydag ymddiriedolwyr eraill, i rannu syniadau ac i feddwl am gynefino ymddiriedolwyr mewn ffordd ffres.  

Bydd cwrs cynefino da yn galluogi i’ch ymddiriedolwyr newydd (blwyddyn gyntaf) i fod yn weithredol ac i gyfrannu’n gyflymach ac yn fwy effeithiol at eich amgueddfa. Mae’n ofyniad hefyd o’r cynllun Achredu Amgueddfeydd.  

Cyflwynir cwrs dwy sesiwn AIM gan Hilary Barnard a Ruth Lesirge, awduron “Successful Governance for Museums” AIM ac arbenigwyr cydnabyddedig mewn llywodraethu elusen. Ariennir y cwrs gan Lywodraeth Cymru ac mae’n agored i amgueddfeydd yng Nghymru yn unig.  

Sesiwn 1: Cyflwyniad i Amgueddfeydd – 20 Chwefror 4yh – 6yh  

Cynnwys:  

 • Cwmpas a diwylliant y sector amgueddfeydd annibynnol
 • Y fframwaith cyfansoddiadol
 • Gweledigaeth, strategaeth, cenhadaeth a gwerthoedd
 • Recriwtio a datblygu gwirfoddolwyr
 • Rolau’r Comisiwn Elusennau a Chyngor y Celfyddydau 

 Sesiwn 2: Helpu i’r Bwrdd a’r Ymddiriedolwyr weithio’n dda –5 Mawrth 4yh – 6yh  

Cynnwys:  

 • Cyfrifoldebau cyfreithiol aelodau’r Bwrdd
 • Rôl yr Ymddiriedolwr
 • Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr a staff cyflogedig
 • Gweithio heb staff cyflogedig
 • Côd Llywodraethu Elusen
 • Rheoli gwrthdaro buddiannau 

Sut i archebu  

Mae’r cwrs hwn yn ddi-dâl ac yn agored i aelodau a sefydliadau nad ydynt yn aelodau o AIM yng Nghymru.  

Mae 15 lle ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.  

Cysylltwch â Christine Andrews os gwelwch yn dda, i ddarganfod rhagor ac i archebu lle – christine.andrews@aim-museums.co.uk  

English

An essential and practical introduction to museum governance and best practice for new trustees or a refresher for existing trustees. Funded by the Welsh Government.  

The course consists of two workshops: 

 • Part 1 on Tuesday, 20 February 2024 4pm to 6pm
 • Part 2 on Tuesday, 5 March 2024 4pm to 6pm 

One booking covers both parts of the course.  

These sessions will be interactive, engaging and will provide tools for you and your board to use in improving the governance of your museum. They are also an invaluable opportunity to network with other trustees, exchange ideas and be refreshed in your thinking about trustee induction.  

A good induction will enable your new trustees (first year) to become active and contribute more quickly and to greater effect to your museum. It is also a requirement of the Museum Accreditation scheme.  

AIM’s two session course is delivered by Hilary Barnard and Ruth Lesirge, the authors of AIM’s “Successful Governance for Museums” and acknowledged experts in charity governance. The course is funded by Welsh government and is open to museums in Wales only.  

Session 1: Introduction to Museums – Tuesday, 20 February 2024 4pm to 6pm  

Content to include:  

 • Breadth and culture of the independent museum sector
 • The constitutional framework
 • Vision, strategy, mission and values
 • Recruiting and developing volunteers
 • Roles of the Charity Commission and the Arts Council

Session 2: Helping the Board and Trustees to work well – Tuesday, 5 March 2024 4pm to 6pm 

Content to include:  

 • Legal responsibilities of Board members
 • The Trustee role
 • Working with the Director and paid staff
 • Working without paid staff
 • Charity Governance Code
 • Managing conflict of interest 

How to book 

This course is free and is open to AIM members and non-members in Wales.  

15 places available on a first come first served basis.  

Please contact Christine Andrews to find out more and to book – christine.andrews@aim-museums.co.uk