WCVA – Wales voluntary sector income survey

Richard Newton Consulting and the Chartered Institute of Fundraising Cymru are undertaking an assignment of work on behalf of WCVA to understand more about fundraising in Wales. In particular the amounts raised by organisations in the voluntary sector, and the activities that they undertake to deliver this work.

How you can help

We would be grateful if you could take part in our survey.  To get an accurate overview we want to share this survey out as widely as possible so please feel free to forward it to your peer organisations.

NOTE: only respond if you are a not-for-profit organisation operating within Wales If your organisation or group operates solely outside of Wales this survey does not apply to you.

All responses are confidential.

Please can you complete the survey by 21June 2021

The link to the survey is here: WCVA – Wales Voluntary Sector Income https://www.surveymonkey.co.uk/r/DB76PVZ  (welsh)

https://www.surveymonkey.co.uk/r/DH8J7L8  (English)

Should you require additional information, please contact sharon@richard-newton.co.uk

Thank you

 

Mae Richard Newton Consulting a Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru yn cynnal aseiniad gwaith ar ran CGGC i ddeall mwy am godi arian yng Nghymru. Yn benodol, y symiau a godir gan sefydliadau yn y sector gwirfoddol, a’r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â hwy er mwyn cyflawni’r gwaith yma.

Sut allwch chi helpu

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gymryd rhan yn ein harolwg. Er mwyn sicrhau trosolwg cywir, rydym am raeadru’r arolwg hwn mor eang â phosibl, felly mae croeso ichi ei rannu gyda sefydliadau tebyg i’ch un chi.

SYLWER: Dylech ond ymateb os ydych yn sefydliad nid-er-elw sy’n gweithredu yng Nghymru.

Os ydi eich sefydliad neu grŵp ond yn gweithredu y tu allan i Gymru, nid yw’r arolwg hwn yn berthnasol i chi.

Cedwir pob ymateb yn gyfrinachol.

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r holiadur yw 21ain Mehefin 2021

Ceir dolen i’r arolwg yma CGGC – Incwm Sector Gwirfoddol Cymru https://www.surveymonkey.co.uk/r/DB76PVZ  (welsh)

https://www.surveymonkey.co.uk/r/DH8J7L8    (English)

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda sharon@richard-newton.co.uk

Diolch yn fawr