New opportunities for Welsh museums

Thanks to funding from the Welsh Government Culture Division, we’re pleased to offer new opportunities for museums in Wales.

Museum trustee induction

An essential and practical introduction to museum governance and best practice for new trustees or a refresher for existing trustees. 

The course consists of two workshops:
  • Part 1 on 24 January 2023
  • Part 2 on 7 February 2023

These sessions will be interactive, engaging and will provide tools for you and your board to use in improving the governance of your museum. They are also an invaluable opportunity to network with other trustees, exchange ideas and be refreshed in your thinking about trustee induction.

Click here to find out more>>

Cwrs cynefino i ymddiriedolwyr amgueddfeydd Cymru

Cyflwyniad hanfodol ac ymarferol i lywodraethu amgueddfeydd ac arferion gorau i ymddiriedolwyr newydd neu fel cwrs gloywi i lywodraethwyr presennol.

Mae’r cwrs yn cynnwys dau weithdy:

  • Rhan 1 ar 24 Ionawr 2023
  • Rhan 2 ar 7 Chwefror 2023

Bydd y sesiynau hyn yn rhyngweithiol, yn atyniadol ac yn darparu technegau a dulliau defnyddiol i chi a’ch bwrdd eu defnyddio wrth wella llywodraethu eich amgueddfa.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy>>

AIM Higher – support with your museum governance

Whether its reviewing basic good practice or dealing with complex challenges, our AIM Higher governance support programme (the new name for Prospering Boards) offers the opportunity to work with one of our roster of experienced and expert consultants. Applications are now open.

Click here to find out more>>

Boed yn adolygu arfer da sylfaenol neu yn delio gyda heriau cymhleth, mae ein rhaglen gymorth llywodraethu AIM Higher (yr enw newydd i Prospering Boards) yn cynnig y cyfle i weithio gydag un o’n rhestr o ymgynghorwyr profiadol ac arbenigol.  Mae ceisiadau yn awr ar agor.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy >>