Support for museums in Wales / Cymorth i amgueddfeydd yng Nghymru

Please scroll down for English

Gyda diolch i gyllid gan Adran Ddiwylliant Lywodraeth Cymru, rydym wrth ein bodd i gynnig nifer o wahanol fathau o gymorth i amgueddfeydd yng Nghymru.

Grantiau Re:Collections i amgueddfeydd yng Nghymru

Mae cynllun Re:Collections AIM, a ariennir gan Gronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, yn cynnig grantiau o hyd at £15,000 i amgueddfeydd yng Nghymru i gefnogi prosiectau sy’n cyflenwi’r nodau a phwyntiau gweithredu Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon o Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol (ARWAP) a’r Rhaglen Lywodraethu.

Mae’r rhaglen yn agored i amgueddfeydd achrededig yng Nghymru ac amgueddfeydd sydd yn Gweithio Tuag at Achrediad.

Dyddiad cau: 9am 29 Ebrill 2024.

Cyfarfod panel: 8 Mai 2024.

Click yma i ddarganfod rhagor>>

Cwrs cynefino i ymddiriedolwyr amgueddfeydd Cymru

Cyflwyniad hanfodol ac ymarferol i lywodraethu amgueddfeydd ac arferion gorau i ymddiriedolwyr newydd neu fel cwrs gloywi i lywodraethwyr presennol. Ariennir gan Lywodraeth Cymru.  

Mae’r cwrs yn cynnwys dau weithdy:  

  • Rhan 1 ar 20 Chwefror 2024 4yh – 6yh 
  • Rhan 2 ar 5 Mawrth 2024 4yh – 6yh 

Bydd y sesiynau hyn yn rhyngweithiol, yn atyniadol ac yn darparu technegau a dulliau defnyddiol i chi a’ch bwrdd eu defnyddio wrth wella llywodraethu eich amgueddfa.  

Maent hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio gydag ymddiriedolwyr eraill, i rannu syniadau ac i feddwl am gynefino ymddiriedolwyr mewn ffordd ffres.  

Cyflwynir cwrs dwy sesiwn AIM gan Hilary Barnard a Ruth Lesirge, awduron “Successful Governance for Museums” AIM ac arbenigwyr cydnabyddedig mewn llywodraethu elusen. Ariennir y cwrs gan Lywodraeth Cymru ac mae’n agored i amgueddfeydd yng Nghymru yn unig.  

Click yma i ddarganfod rhagor>>

AIM Higher

Boed yn adolygu arferion da sylfaenol neu yn delio gyda heriau cymhleth, mae ein rhaglen gymorth llywodraethu AIM Higher yn cynnig y cyfle i weithio gydag un o’n hamrwyiaeth o ymgynghorwyr profiadol ac arbenigol.

Click yma i ddarganfod rhagor>>

Gweithio’n effeithiol gyda’ch Bwrdd

Gwahoddir Amgueddfeydd yng Nghymru i ymuno â’r rhaglen newydd sbon dwy-ran hon i gynorthwyo rheolwyr a staff sydd yn gweithio gyda Byrddau elusennol. Bydd cyfranogwyr yn cael trosolwg o ofynion cyfreithiol a rheoliadol hanfodol Byrddau elusennol yng Nghymru, ac yn datblygu dealltwriaeth o arfer da mewn llywodraethu elusennol a’r ffordd y gellir defnyddio hyn er budd yr amgueddfa.

  • 10-12 Dydd Gwener 23 Chwefror
  • 10-12 Dydd Gwener 8 Mawrth

Bydd sesiynau gweithdy rhagweithiol iawn yn digwydd ar-lein ac yn rhoi’r cyfle i chi rannu eich heriau llywodraethu eich hun. Bydd y sesiynau yn cael eu harwain gan Hilary Barnard a Ruth Lesirge, y ddwy yn arbenigwyr mewn llywodraethu elusennau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Margaret Harrison, Pennaeth Rhaglenni, ar margaret@aim-museums.co.uk

 

Thanks to funding from the Welsh Government Culture Division, we’re pleased to offer a breadth of support to museums in Wales.

Re:Collections grants

Funded by the Welsh Government Anti-Racist Wales Culture, Heritage and Sport Fund, AIM’s Re:Collections scheme offers grants of up £15,000 to museums in Wales to support projects that deliver the Culture, Heritage and Sport goals and actions from the Anti-Racist Wales Action Plan (ARWAP) https://www.gov.wales/anti-racist-wales-action-plan and Programme for Government.

The programme is open to Accredited museums in Wales and museums that are Working Towards Accreditation.

Closing date: 9am 29 April 2024.

Panel meeting: 8 May 2024.

Click here to find out more>>

AIM’s Trustee induction for Welsh museums

An essential and practical introduction to museum governance and best practice for new trustees, or a refresher for existing trustees, this course consists of two workshops:  

  • Part 1 on Tuesday, 20 February 2024 4pm to 6pm 
  • Part 2 on Tuesday, 5 March 2024 4pm to 6pm  

 These sessions will be interactive, engaging and will provide tools for you and your board to use in improving the governance of your museum. It’s an invaluable opportunity to network with other trustees, exchange ideas and be refreshed in your thinking about trustee induction. The two-session course is delivered by Hilary Barnard and Ruth Lesirge, the authors of AIM’s “Successful Governance for Museums” and acknowledged experts in charity governance. The course is funded by Welsh government and is open to museums in Wales only.  

Click here for more information and to book>>

AIM Higher Micro-consultancies for Welsh museums

Whether it’s reviewing basic good practice or dealing with complex challenges, our AIM Higher governance support programme offers the opportunity to work with one of our roster of experienced and expert consultants. Participating boards receive one-to-one support from a specialist consultant, who will work with you to identify and address areas for development. AIM has support available to museums in Wales, funded by Welsh Government.  

Find out more>>

Working effectively with your Board

Welsh museums are invited to join this brand new, two-part programme supporting managers and staff who work to or with charitable Boards.  Participants will be given an overview of the essential legal and regulatory requirements of charitable Boards in Wales and gain an understanding of good practice in charity governance and the ways it can be applied for the benefit of the museum.  

  • 10am-12noon Friday 23 February
  • 10am-12noon Friday 8 March

Workshop sessions will take place online and be highly interactive, giving you the opportunity to share your governance challenges. Sessions will be led by Hilary Barnard and Ruth Lesirge, both experts in charity governance.

For more information, contact Margaret Harrison, Head of Programmes, on margaret@aim-museums.co.uk