Re:Collections grants

Please scroll down for the details in English

Grantiau Re:Collections i amgueddfeydd yng Nghymru

 • Cymhwystra: Amgueddfeydd achrededig yng Nghymru ac amgueddfeydd sydd yn Gweithio Tuag at Achrediad.
 • Dyfarniad grant: hyd at £15,000
 • Mae ceisiadau bellach wedi cau

Mae cynllun Re:Collections AIM, a ariennir gan Gronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, yn cynnig grantiau o hyd at £15,000 i amgueddfeydd yng Nghymru i gefnogi prosiectau sy’n cyflenwi’r nodau a phwyntiau gweithredu Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon o Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol (ARWAP) a’r Rhaglen Lywodraethu.

Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn pwysleisio’r pwysigrwydd o gynrychioli ac adlewyrchu hanes a diwylliant cymunedau Mwyafrif Byd-eang er mwyn sichrau bod eu cyfraniad i Gymru yn cael ei gydnabod wrth alluogi cydraddoldeb mynediad a chyfranogaeth. Bydd hyn yn cyflenwi canlyniadau gwell i bawb, ac yn adlewyrchu a hyrwyddo Cymru aml-ddiwylliannol, bywiog ac amrywiol, sydd yn hanfodol i gyflenwi eu gweledigaeth o Gymru sydd yn wir yn wrth-hiliol.

Pwy sy’n cael ymgeisio?

Mae’r rhaglen yn agored i amgueddfeydd achrededig yng Nghymru ac amgueddfeydd sydd yn Gweithio Tuag at Achrediad.

Beth y gallwn ariannu?

Yn rownd 2 y rhaglen, rydym yn arbennig eisiau cefnogi prosiectau a fydd yn arwain at agwedd o newid parhaus o fewn y sefydliad. Er enghraifft, gall hyn fod yn bolisi newydd ar gydnabyddiaeth ariannol i aelodau o’r gymuned sydd yn dod â phrofiad byw, newid i bolisi recriwtio neu gynllun datblygu casgliadau sydd yn amlinellu camau ymarferol tuag at amrywiaethu casgliadau.Gall sefydliadau hefyd ymgeisio ar gyfer cyllid i ariannu prosiectau sydd â ffocws mewnol ac a fydd yn arwain at newid yn niwylliant neu arfer eu sefydliadau. Er enghraifft, gall hyn gynnwys gweithio gydag ymgynghorydd gwrth-hiliol.

Nodau Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol:

 • Dathlu amrywiaeth: cefnogi pob rhan o’r gymdeithas yng Nghymru i groesawu a dathlu ei threftadaeth ddiwylliannol amrywiol wrth ddeall a chydnabod yr hawl i ryddid mynegiant diwylliannol.
 • Y Naratif Hanesyddol: i weithio gyda chyrff cyhoeddus i gydnabod eu cyfrifoldeb yn llawn (yn unigol ac ar y cyd) i osod y naratif hanesyddol cywir, hyrwyddo a chyflenwi cyfrif cytbwys, gwir sydd wedi’i ddad-drefedigaethu o’r gorffennol – un sydd yn cydnabod anghyfiawnderau hanesyddol ac effaith gadarnhaol cymunedau Mwyafrif Byd-eang.
 • Dysgu am amrywioldeb diwylliannol: nodi a chyrraedd targedau i gyflenwi addysg a dysgu gwrth-hiliol; gan gynnwys marchnata dehongli a deunyddiau addysgol sydd yn cydnabod ac yn dathlu cymysgedd cyfoethog ac amrywiol ein cymdeithas, annog ymgyslltiad corfforol a deallusol gan felly hyrwyddo arferion ac egwyddorion gwrth-hiliol yn gyffredinol.

Os ydy’ch cais yn llwyddiannus, byddwn yn eich cefnogi i gyflenwi a datblygu eich prosiect ymhellach.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod prosiectau gwrth-hiliol llwyddiannus yn dibynnu ar gydweithredu gyda phobl a chymunedau Mwyafrif Byd-eang. Rydym felly eisiau ariannu prosiectau sydd wedi eu hadeiladu ar waith ystyrlon a pharchus gydag aelodau a grwpiau o gymuned y Mwyafrif Byd-eang. Byddwn eisiau gweld tystiolaeth eich bod wedi datblygu syniad eich prosiect gyda rhywfaint o ymgynghori a / neu fewnbwn gan sefydliadau partneriaid neu aelodau o gymuned y Mwyafrif Byd-eang, gan gynnwys llythyr o gefnogaeth.

Cliciwch yma i’r manylion cymhwystra cyflawn a’r canllawiau grant>>

Amserlenni

 • Mae ceisiadau bellach wedi cau
 • Panel grantiau yn cyfarfod a grantiau’n cael eu dyfarnu – Mai 2024
 • Hysbysu prosiectau llwyddiannus a llythyron cynnig ffurfiol – Mai 2024
 • Prosiectau i’w cwblhau a’r hawliad olaf i’w gyflwyno erbyn 6 Rhagfyr 2024. Mae’n bwysig eich bod yn gallu cyflenwi eich prosiect a gwneud eich cais grant terfynol erbyn Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2024.

Sut i ymgeisio

Cewch ddarllen y canllawiau cymhwystra a grant cyflawn yma>>

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau siarad â’r tîm Rhaglenni AIM cyn ymgeisio, cysylltwch â nhw os gwelwch yn dda ar programmes@aim-museums.co.uk.

Rhannwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r dogfennau atodol i programmes@aim-museums.co.uk erbyn 29 Ebrill 2024.

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gais>>

Byddwn yn gofyn wrth rest fer o hyd at 6 o ymgeiswyr am wneud cyflwyniad 5 munud i’r panel grantiau ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan y panel am eich prosiect. Os ydy’ch prosiect yn cyrraedd y rhestr fer byddwn yn disgwyl i rywun o’ch sefydliad fynychu’r cyfarfod panel am slot penodol o 20 munud. Rydym yn frwd i gwrdd ag ymgeiswyr a dyma’ch cyfle chi i ddangos pa mor angerddol ydych am eich prosiect.

Cliciwch yma ar gyfer Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol: https://www.gov.wales/anti-racist-wales-action-plan

Re:Collections grants for museums in Wales

 • Eligibility: Accredited museums in Wales and museums that are Working Towards Accreditation.
 • Grant award: up to £15,000
 • Closing date: Deadline extended to 9am 29 April 2024

Funded by the Welsh Government Anti-Racist Wales Culture, Heritage and Sport Fund, AIM’s Re:Collections scheme offers grants of up £15,000 to museums in Wales to support projects that deliver the Culture, Heritage and Sport goals and actions from the Anti-Racist Wales Action Plan (ARWAP) https://www.gov.wales/anti-racist-wales-action-plan and Programme for Government.

The Welsh Government’s Programme for Government emphasises the importance of representing and reflecting the history and culture of BAME communities to ensure that their contribution to Wales is recognised while enabling equal access and participation. This will deliver improved outcomes for all, and will better reflect and promote multi-cultural, vibrant and diverse Wales, which is fundamental to delivering their vision of a truly anti-racist Wales.

Who can apply?

The programme is open to Accredited museums in Wales and museums that are Working Towards Accreditation.

What can we fund?

We can fund projects that deliver one or more of the aims of the Anti-Racist Wales Action Plan (see below).

In round two of the programme we particularly want to support projects that will lead to an aspect of sustained change within the organisation. For example, this could be a new policy on renumeration of community members who bring lived experience, change to a recruitment policy or a collections development plan which outlines practical steps towards diversifying collections.

Organisations can also apply for funding for projects that are internally focussed and will lead to a change in their organisations culture or practice. For example, this could include working with an anti-racist consultant.

 • Celebrating diversity: support all parts of the society in Wales to embrace and celebrate its diverse cultural heritage while understanding, and recognising the right to, freedom of cultural expression.
 • The Historical Narrative: to work with public bodies to fully recognise their responsibility (individual and collectively) for setting the right historic narrative, promoting and delivering a balanced, authentic and decolonised account of the past – one that recognises both historical injustices and the positive impact of the BAME communities.
 • Learning about cultural diversity: identify and meet targets to deliver anti-racist education and learning; including interpretation marketing and educational materials that recognise and celebrate the rich and diverse cultural mix of our society, encourage widespread physical and intellectual engagement and so promote anti-racist practice and principles throughout.

If your application is successful, we will give you support to further develop and deliver your project.

The Welsh government believe that successful anti-racist projects depend on collaboration with BAME people and communities. We therefore want to fund projects that are built on meaningful and respectful work with BAME community members and groups. We’ll want to see some evidence that you’ve developed your project idea with some consultation and / or input from BAME partners organisations or community members, including a letter of support.

Click here for the full eligibility details and grant guidance>>

Click here for the terms and conditions>>

Timescales

 • Closing date for applications – 9am 29 April 2024
 • Grant panel meets and grants awarded – May 2024
 • Notification of successful projects and formal offer letters – May 2024
 • Projects to be completed and final claim submitted by 6 December 2024

How to apply

You can read the full eligibility and grant guidance here>>

If you’ve got any questions or want to talk to the AIM Programmes team before making an application, please get in touch via programmes@aim-museums.co.uk.

Please share your completed application form and supporting documents to programmes@aim-museums.co.uk by 9am on Monday 29 April 2024.

Click here for the application form>>

We will be asking a shortlist of up to 6 applicants to make a 5 minute presentation to the grant panel and answer any questions the panel might have about your project. If your project is shortlisted we will expect someone from your organisation to attend the panel meeting for a 20 minute slot. We really want to meet applicants and its your opportunity for you to show us how passionate you are about your project. The panel meeting will be taking place on 8 May 2024.

Click here for the Welsh Government Anti-Racist Wales Action Plan: https://www.gov.wales/anti-racist-wales-action-plan

Resources
19/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants application form (English)

Re:Collections grants application form in English

19/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants application form (Welsh)

Re:Collections grants application form in Welsh

19/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants guidance (English)

Re:Collections grants eligibility details and guidance in English

21/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grant guidance (Welsh)

Re:Collections grant eligibility details and full guidance in Welsh

15/05/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants terms and conditions

Re:Collections grants terms and conditions