Re:Collections grants

Please scroll down for the details in English

Grantiau Re:Collections i amgueddfeydd yng Nghymru

 • Cymhwystra: Amgueddfeydd achrededig yng Nghymru ac amgueddfeydd sydd yn Gweithio Tuag at Achrediad.
 • Dyfarniad grant: hyd at £15,000
 • Dyddiad cau: 5yh Dydd Mercher 31 Mai 2023

Mae cynllun Re:Collections AIM, a ariennir gan Gronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, yn cynnig grantiau o hyd at £15,000 i amgueddfeydd yng Nghymru i gefnogi prosiectau sy’n cyflenwi’r nodau a phwyntiau gweithredu Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon o Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol (ARWAP) a’r Rhaglen Lywodraethu.

Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn pwysleisio’r pwysigrwydd o gynrychioli ac adlewyrchu hanes a diwylliant cymunedau Mwyafrif Byd-eang er mwyn sichrau bod eu cyfraniad i Gymru yn cael ei gydnabod wrth alluogi cydraddoldeb mynediad a chyfranogaeth. Bydd hyn yn cyflenwi canlyniadau gwell i bawb, ac yn adlewyrchu a hyrwyddo Cymru aml-ddiwylliannol, bywiog ac amrywiol, sydd yn hanfodol i gyflenwi eu gweledigaeth o Gymru sydd yn wir yn wrth-hiliol.

Pwy sy’n cael ymgeisio?

Mae’r rhaglen yn agored i amgueddfeydd achrededig yng Nghymru ac amgueddfeydd sydd yn Gweithio Tuag at Achrediad.

Beth y gallwn ariannu?

Gallwn ariannu prosiectau sydd yn cyflenwi un neu fwy o nodau Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol:

 • Dathlu amrywiaeth: cefnogi pob rhan o’r gymdeithas yng Nghymru i groesawu a dathlu ei threftadaeth ddiwylliannol amrywiol wrth ddeall a chydnabod yr hawl i ryddid mynegiant diwylliannol.
 • Y Naratif Hanesyddol: i weithio gyda chyrff cyhoeddus i gydnabod eu cyfrifoldeb yn llawn (yn unigol ac ar y cyd) i osod y naratif hanesyddol cywir, hyrwyddo a chyflenwi cyfrif cytbwys, gwir sydd wedi’i ddad-drefedigaethu o’r gorffennol – un sydd yn cydnabod anghyfiawnderau hanesyddol ac effaith gadarnhaol cymunedau Mwyafrif Byd-eang.
 • Dysgu am amrywioldeb diwylliannol: nodi a chyrraedd targedau i gyflenwi addysg a dysgu gwrth-hiliol; gan gynnwys marchnata dehongli a deunyddiau addysgol sydd yn cydnabod ac yn dathlu cymysgedd cyfoethog ac amrywiol ein cymdeithas, annog ymgyslltiad corfforol a deallusol gan felly hyrwyddo arferion ac egwyddorion gwrth-hiliol yn gyffredinol.

Os ydy’ch cais yn llwyddiannus, byddwn yn eich cefnogi i gyflenwi a datblygu eich prosiect ymhellach.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod prosiectau gwrth-hiliol llwyddiannus yn dibynnu ar gydweithredu gyda phobl a chymunedau Mwyafrif Byd-eang. Rydym felly eisiau ariannu prosiectau sydd wedi eu hadeiladu ar waith ystyrlon a pharchus gydag aelodau a grwpiau o gymuned y Mwyafrif Byd-eang. Byddwn eisiau gweld tystiolaeth eich bod wedi datblygu syniad eich prosiect gyda rhywfaint o ymgynghori a / neu fewnbwn gan sefydliadau partneriaid neu aelodau o gymuned y Mwyafrif Byd-eang, gan gynnwys llythyr o gefnogaeth.

Cliciwch yma i’r manylion cymhwystra cyflawn a’r canllawiau grant>>

Amserlenni

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 31Mai 2023
 • Panel grantiau yn cyfarfod a grantiau’n cael eu dyfarnu – Mehefin 2023
 • Hysbysu prosiectau llwyddiannus a llythyron cynnig ffurfiol – Mehefin 2023
 • Prosiectau i’w cwblhau a’r hawliad olaf i’w gyflwyno erbyn 15 Mawrth 2024. Mae’n bwysig eich bod yn gallu cyflenwi eich prosiect a gwneud eich cais grant terfynol erbyn Dydd Gwener 15 Mawrth 2024.

Sut i ymgeisio

Cewch ddarllen y canllawiau cymhwystra a grant cyflawn yma>>

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau siarad â’r tîm Rhaglenni AIM cyn ymgeisio, cysylltwch â nhw os gwelwch yn dda ar programmes@aim-museums.co.uk.

Rhannwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau a’r dogfennau atodol i programmes@aim-museums.co.uk erbyn 5yh ar Ddydd Mercher 31 Mai 2023.

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gais>>

Cliciwch yma ar gyfer Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-Hiliol: https://www.gov.wales/anti-racist-wales-action-plan

Re:Collections grants for museums in Wales

 • Eligibility: Accredited museums in Wales and museums that are Working Towards Accreditation.
 • Grant award: up to £15,000
 • Closing date: applications now closed.

Funded by the Welsh Government Anti-Racist Wales Culture, Heritage and Sport Fund, AIM’s Re:Collections scheme offers grants of up £15,000 to museums in Wales to support projects that deliver the Culture, Heritage and Sport goals and actions from the Anti-Racist Wales Action Plan (ARWAP) and Programme for Government.

The Welsh Government’s Programme for Government emphasises the importance of representing and reflecting the history and culture of Global Majority communities to ensure that their contribution to Wales is recognised while enabling equal access and participation. This will deliver improved outcomes for all, and will better reflect and promote multi-cultural, vibrant and diverse Wales, which is fundamental to delivering their vision of a truly anti-racist Wales.

Who can apply?

The programme is open to Accredited museums in Wales and museums that are Working Towards Accreditation.

What can we fund?

We can fund projects that deliver one or more of the aims of the Anti-Racist Wales Action Plan:

 • Celebrating diversity: support all parts of the society in Wales to embrace and celebrate its diverse cultural heritage while understanding, and recognising the right to, freedom of cultural expression.
 • The Historical Narrative: to work with public bodies to fully recognise their responsibility (individual and collectively) for setting the right historic narrative, promoting and delivering a balanced, authentic and decolonised account of the past – one that recognises both historical injustices and the positive impact of the Global Majority communities.
 • Learning about cultural diversity: identify and meet targets to deliver anti-racist education and learning; including interpretation marketing and educational materials that recognise and celebrate the rich and diverse cultural mix of our society, encourage widespread physical and intellectual engagement and so promote anti-racist practice and principles throughout.

If your application is successful, we will give you support to further develop and deliver your project.

The Welsh government believe that successful anti-racist projects depend on collaboration with Global Majority people and communities. We therefore want to fund projects that are built on meaningful and respectful work with Global Majority community members and groups. We’ll want to see some evidence that you’ve developed your project idea with some consultation and / or input from Global Majority partners organisations or community members, including a letter of support.

Click here for the full eligibility details and grant guidance>>

Click here for the terms and conditions>>

Timescales

 • Closing date for applications – 5pm Wednesday 31 May 2023
 • Grant panel meets and grants awarded – June 2023
 • Notification of successful projects and formal offer letters – June 2023
 • Projects to be completed and final claim submitted by 15 March 2024– it is important that you are able to deliver your project and make your final grant claim by Friday 15 March 2024.

How to apply

You can read the full eligibility and grant guidance here>>

If you’ve got any questions or want to talk to the AIM Programmes team before making an application, please get in touch via programmes@aim-museums.co.uk.

Please share your completed application form and supporting documents to programmes@aim-museums.co.uk by 5pm on Wednesday 31 May 2023.

Click here for the application form>>

Click here for the Welsh Government Anti-Racist Wales Action Plan: https://www.gov.wales/anti-racist-wales-action-plan

Resources
19/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants application form (English)

Re:Collections grants application form in English

19/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants application form (Welsh)

Re:Collections grants application form in Welsh

19/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants guidance (English)

Re:Collections grants eligibility details and guidance in English

21/04/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grant guidance (Welsh)

Re:Collections grant eligibility details and full guidance in Welsh

15/05/2023 in Leadership & Culture Re:Collections grants terms and conditions

Re:Collections grants terms and conditions